Pravilnik zasebnosti

Namen Pravilnika o zasebnosti je seznanitev uporabnikov storitev Fizio Medic Center, Zasebna fizioterapija Jožica Cajnko s.p., dipl. fiziot. Limfterapevtka, ter drugih oseb (v nadaljevanju tudi: ”posamezniki”) z nameni in podlago obdelave osebnih podatkov s strani podjetja Jožica Cajnko s.p. (v nadaljevanju: “Podjetje”) ter pravicami posameznikov na tem področju.

Podjetje nudi posebno skrb varnosti vaših osebnih podatkov. Vsi posredovani osebni podatki so obravnavani zaupno in so uporabljeni le za namen, zaradi katerega so bili posredovani. Z vašimi osebnimi podatki upravljamo z največjo skrbnostjo, upoštevajoč veljavno zakonodajo in najvišje standarde njihove obravnave. Za varnost vaših osebnih podatkov med drugim skrbimo z ustreznimi organizacijskimi ukrepi, postopki dela in naprednimi tehnološkimi rešitvami ter zunanjimi strokovnjaki z namenom čim bolj učinkovite zaščite vaših osebnih podatkov.

Hkrati ta Pravilnik o zasebnosti dodatno pojasnjuje soglasje, ki ste ga podali za obdelavo vaših osebnih podatkov.

V Pravilniku o zasebnosti so skladno z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: “Splošna uredba o varstvu podatkov”), zajete naslednje informacije:

 • kontaktne informacije podjetja,
 • nameni, podlage in vrste obdelave različnih vrst osebnih podatkov posameznikov,
 • čas hrambe posameznih vrst osebnih podatkov,
 • pravice posameznikov v zvezi z obdelavo osebnih podatkov,
 • pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelavo osebnih podatkov,
 • veljavnost Pravilnika o zasebnosti.

Osebni podatki, ki jih zbira podjetje:

 Če ste le obiskovalec spletne strani, o vas zbiramo podatke le z uporabo piškotkov. Če pa ste uporabnik storitev ali naročnik storitev, ki jih nudi podjetje, o vas zbiramo tudi druge osebne podatke, ki jih potrebujemo za izvajanje storitev, ki ste jih naročili oz. ki jih uporabljate. Ti osebni podatki so naslednji:

 • ime in priimek
 • kontaktni e-poštni naslov
 • kontaktni telefon
 • IP naslov
 • podatke za izdajo ponudbe glede na vaše povpraševanje (vaš naslov ipd.).

Upravljavec osebnih podatkov, ki se obdelujejo v skladu s tem Pravilnikom o zasebnosti je Fizio Medic Center, Zasebna fizioterapija Jožica Cajnko s.p., dipl. fiziot. Limfterapevtka, Mežanova ulica 2a, 2250 Ptuj.

Kategorije posameznikov, katerih osebni podatki se obdelujejo:

Ta Pravilnik o zasebnosti je namenjen vsem, ki ste naročili in/ali uporabljate naše storitve, ali ste oddali povpraševanje, kot tudi tistim, ki obiščete našo spletno stran.

Nameni obdelave in podlage za obdelavo podatkov

Obdelava na podlagi pogodbe:

V okviru izvrševanja pogodbenih pravic in izpolnjevanja pogodbenih obveznosti podjetja obdeluje vaše osebne podatke za naslednje namene:

 • identifikacijo,
 • pripravo ponudbe, sklenitev pogodbe,
 • za zagotovitev naročenih storitev,
 • obveščanje o morebitnih spremembah, dodatnih podrobnostih in navodilih za uporabo storitev,
 • za reševanje morebitnih tehničnih težav, ugovorov ali reklamacij,
 • za obračunavanje storitev ter za druge namene potrebne za izvajanje ali sklepanje pogodbenega razmerja med podjetjem in posameznikom.

Pri obračunavanju storitev, na podlagi davčnih predpisov, pridobimo in obdelujemo za pravilno izdajo računa še vaš naslov.

Obdelava na podlagi zakona:

Na podlagi zakonitega interesa uporabljamo vaše osebne podatke za odkrivanje in preprečevanje goljufive uporabe in zlorabe storitev, ter nadalje v okviru zagotavljanja stabilnega in varnega delovanja našega sistema in storitev, pa tudi za namene izvajanja ukrepov informacijske varnosti, izpolnjevanja zahtev v zvezi s kakovostjo storitev ter odkrivanje tehničnih okvar sistemov in storitev.

Na podlagi zakonitega interesa uporabljamo vaše osebne podatke tudi za namene morebitnih izvršb, sodne in izvensodne izterjave.

V skladu s Splošno uredbo lahko podjetje v primeru suma zlorab v primernem in sorazmernem obsegu obdeluje podatke o posameznikih za namen identifikacije in preprečevanja morebitnih prevar ali zlorab ter lahko, če je to primerno, te podatke posreduje tudi drugim ponudnikom tovrstnih storitev, poslovnim partnerjem, policiji, državnemu tožilstvu ali drugim pristojnim organom. Za namen preprečitve prihodnjih zlorab oziroma prevar se podatki o zgodovini ugotovljenih zlorab oziroma prevar v povezavi s posameznikom, kamor sodijo podatki o naročniškem razmerju ter na primer IP naslov, lahko hranijo še pet let po prenehanju poslovnega razmerja.

Obdelava na podlagi soglasja za obdelavo osebnih podatkov:

Obdelava podatkov lahko temelji tudi na vašem soglasju, ki ste ga posredovali podjetju.

Soglasje se lahko nanaša na obveščanje o ponudbah, ugodnostih in izboljšavah storitev, ki jih nudi podjetje. Namen takšnega obveščanja je, da se storitve čim bolj približajo vašim potrebam in željam in da jim s tem povečamo uporabno vrednost za vas. Obveščanje se izvaja prek kanalov, ki ste jih je v soglasju izbrali. Obveščanje lahko kadarkoli prekličete, in sicer na način kot ga opredeljuje Pravilnik o zasebnosti.

Svoje soglasje lahko kadarkoli umaknete oziroma spremenite na enak način, kot ste ga dali ali na drug način, kot ga opredeljuje Pravilnik o zasebnosti, pri čemer si podjetje pridržuje pravico do identifikacije stranke. Spremembo soglasja je med drugim mogoče urediti tudi preko elektronskega sporočila na naslov: fth.cajnko@gmail.com ali s pisno zahtevo posredovano na naslov sedeža podjetja.

Umik oziroma sprememba soglasja se nanaša le na podatke, ki se obdelujejo na podlagi vašega soglasja. Veljavno je vaše zadnje podano soglasje, ki smo ga prejeli. Možnost preklica soglasja ne predstavlja odstopnega upravičenja v poslovnem razmerju posameznika s podjetjem.

Podatki, za katere je dana vaša privolitev, se v odsotnosti preklica obdelujejo do dve leti po prenehanju poslovnega razmerja s podjetjem.

Omejitve posredovanja osebnih podatkov:

Po potrebi bomo za izvajanje določenih del, ki prispevajo k našim storitvam, pooblastili druga podjetja in posameznike. V takem primeru lahko podjetje posreduje osebne podatke tudi takšnim skrbno izbranim zunanjim obdelovalcem, ki bodo s podjetjem sklenili pogodbo o obdelavi osebnih podatkov, oziroma vsebinsko enak dogovor ali drug zavezujoč dokument (v nadaljevanju: “Pogodba o obdelavi”).

Zunanjim obdelovalcem bomo tovrstne podatke posredovali oziroma naredili dostopne samo v obsegu, ki ga zahteva določen namen. Teh podatkov zunanji obdelovalec ne sme uporabljati v nobene druge namene, pri čemer izpolnjuje najmanj vse standarde obdelave osebnih podatkov, ki jih predvideva veljavna zakonodaja. Zunanji obdelovalci so podjetju pogodbeno zavezani k spoštovanju zaupnosti vaših osebnih podatkov.

Podjetje na podlagi obrazložene zahteve posreduje osebne podatke tudi pristojnim državnim organom, ki imajo za to zakonsko podlago.

Obdobje hrambe osebnih podatkov

Obdobje hrambe podatkov je določeno glede na kategorijo posameznih podatkov. Podatke hranimo največ toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani ali nadalje obdelani oziroma do poteka zastaralnih rokov za izpolnitev obveznosti ali zakonsko predpisanega roka hrambe.

Obračunski podatki in z njimi povezani kontaktni podatki o posameznikih se lahko za namen izpolnjevanja pogodbenih obveznosti hranijo do popolnega plačila storitve oziroma najdlje do poteka zastaralnih rokov v zvezi s posamezno terjatvijo, ki lahko po zakonu znaša od enega do petih let. Računi se hranijo še 10 let po poteku leta, na katerega se račun nanaša v skladu z zakonom, ki ureja davek na dodano vrednost.

Drugi podatki, ki smo jih pridobili na podlagi vašega soglasja, hranimo za čas trajanja poslovnega razmerja in še 2 leti po prenehanju, razen v kolikor zakon določa daljši rok hrambe. V kolikor posameznik, ki je dal soglasje za obdelavo osebnih podatkov, ni vstopil v poslovno razmerje z nami, njegovo soglasje velja 2 leti od njegove podaje oziroma do njegovega preklica.

Po poteku obdobja hrambe se podatki zbrišejo, uničijo, blokirajo ali anonimizirajo, če zakon za posamezno vrsto podatkov ne določa drugače.

Pravice Posameznikov v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov

Uresničevanje vaših pravic v zvezi z obdelovanjem vaših osebnih podatkov vam zagotavljamo brez nepotrebnega odlašanja. O vaši zahtevi bomo odločili v enem mesecu. V primeru kompleksnosti in večjega števila zahtev lahko rok podaljšamo za največ dva dodatna meseca.

Zahteve v zvezi z uresničevanjem vaših pravic sprejemamo na elektronski naslov:  fth.cajnko@gmail.com ali po pošti na poslovni naslov: Jožica Cajnko s.p., Mežanova ulica 2 A, 2250 PTUJ.

Kadar obstaja upravičen dvom v zvezi z identiteto posameznika, ki predloži zahtevo v zvezi s kakšno od njegovih pravic, lahko zahtevamo zagotovitev dodatnih informacij, ki so potrebne za potrditev identitete posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Če so zahteve posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, očitno neutemeljene ali pretirane, zlasti ker se ponavljajo, lahko podjetje bodisi zaračuna razumno pristojbino, pri čemer upošteva administrativne stroške posredovanja informacij ali sporočila ali izvajanja zahtevanega ukrepa, bodisi zavrne ukrepanje v zvezi z zahtevo.

Omogočamo vam naslednje pravice v zvezi z obdelovanjem vaših osebnih podatkov:

 • pravico do dostopa do podatkov
 • pravico do popravka
 • pravico do izbrisa (»pravica do pozabe«)
 • pravico do omejitve obdelave
 • pravico do prenosljivosti podatkov
 • pravico do ugovora
 • pravica do dostopa do podatkov

Vedno imate pravico do seznanitve, ali se v zvezi z vami obdelujejo osebni podatki in če se, dostop do osebnih podatkov in naslednje informacije:

 • namene obdelave,
 • vrste osebnih podatkov, ki se obdelujejo,
 • uporabnike ali kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki,
 • predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja,
 • obstoja pravice, da se lahko od upravljavca zahteva popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave vaših osebnih podatkov, ali obstoj pravice do – ugovora taki obdelavi,
 • pravice do vložitve pritožbe pri nadzornem organu,
 • kadar osebni podatki niso zbrani od vas, vse razpoložljive informacije v zvezi z njihovim virom.
 • pravica do popravka

Pravico imate doseči, da brez nepotrebnega odlašanja popravimo netočne osebne podatke v zvezi vami ter ob upoštevanju namenov obdelave, pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave.

 • pravica do izbrisa oziroma t.i. »pravica do pozabe«

Pravico imate doseči, da brez nepotrebnega odlašanja vaše osebne podatke izbrišemo, kadar velja eden od naslednjih razlogov:

 • kadar osebni podatki niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani,
 • kadar prekličete privolitev, na podlagi katere poteka obdelava, pa za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga,
 • kadar ugovarjate obdelavi podatkov, za njihovo obdelavo pa ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi,
 • kadar so bili osebni podatki obdelani nezakonito,
 • kadar je osebne podatke treba izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti v skladu s pravom EU ali slovenskim pravnim redom.
 • pravica do omejitve obdelave

Pravico imate doseči, da omejimo obdelavo vaših osebnih podatkov, kadar velja eden od naslednjih primerov:

 • kadar oporekate točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki nam omogoča preveriti točnost osebnih podatkov,
 • je obdelava nezakonita, vi pa nasprotuje izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahtevate omejitev njihove uporabe,
 • vaših osebnih podatkov ne potrebujemo več za namene obdelave, temveč jih vi potrebujete za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov,
 • če ste vložili ugovor v zvezi z obdelavo, ki temelji na zakonitih interesih podjetja, dokler se ne preveri, ali naši zakoniti razlogi prevladajo nad vašimi razlogi.

Kadar je bila obdelava vaših osebnih podatkov omejena v skladu s prejšnjim odstavkom, se taki osebni podatki z izjemo njihovega shranjevanja obdelujejo le z vašo privolitvijo, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov ali zaradi varstva pravic druge fizične ali pravne osebe.

Pred preklicem omejitve obdelave vaših osebnih podatkov smo vas o tem dolžni obvestiti.

 • pravica do prenosljivosti podatkov

Pravico imate, da prejmete vaše osebne podatke, ki ste nam jih posredovali, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posredujete drugemu upravljavcu, ne da bi vas podjetje pri tem oviralo, kadar obdelava temelji na vaši privolitvi in se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi. Na vašo zahtevo, kadar je to tehnično izvedljivo, se lahko osebni podatki neposredno prenesejo k drugemu upravljavcu.

 • pravica do ugovora

Kadar vaše podatke obdelujemo na podlagi zakonitega interesa za namene trženja, lahko taki obdelavi kadar koli ugovarjate.

Vaše osebne podatke prenehamo obdelovati, razen če dokažemo nujne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

Pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov

Morebitno pritožbo, v zvezi z obdelovanjem vaših osebnih podatkov, lahko pošljete na elektronski naslov:  fth.cajnko@gmail.com ali po pošti na poslovni naslov: Jožica Cajnko s.p., Mežanova ulica 2 A, 2250 PTUJ.

V primeru, da o vaši zahtevi ne odločimo v zakonskem roku ali vašo zahtevo zavrnemo, imate možnost pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu.

Prav tako imate pravico do pritožbe neposredno pri Informacijskem pooblaščencu, če menite, da obdelava vaših osebnih podatkov krši zakonske predpise na področju varstva osebnih podatkov.

Končne določbe 

Za vse, kar ni urejeno s tem Pravilnikom o zasebnosti, se uporablja veljavna zakonodaja.

Podjetje si pridržuje pravico do spremembe tega Pravilnika o zasebnosti.

V primeru vprašanj o Pravilniku o zasebnosti ali o podatkih, ki jih o vas hranimo, nam pišite na e-poštni naslov:  fth.cajnko@gmail.com ali po pošti na poslovni naslov: Jožica Cajnko s.p., Mežanova ulica 2 A, 2250 PTUJ.

Ta Pravilnik o zasebnosti je objavljen na spletni strani Fizio Medic Center, Zasebna fizioterapija Jožica Cajnko s.p., dipl. fiziot. Limfterapevtka in začne veljati dne 1.8.2023.

Politika piškotkov

Za pravilno delovanje tega spletišča se na vašo napravo naložijo majhne podatkovne datoteke,
imenovane piškotki. To se zgodi na večini večjih spletišč.

Kaj so piškotki

Piškotek je majhna besedilna datoteka, ki jo spletišče ob vašem obisku shrani na vašem računalniku
ali mobilni napravi. Spletišču omogoča, da si za določeno časovno obdobje zapomni vaša dejanja in
prednostne nastavitve (kot so uporabniško ime ali geslo, jezik, velikost črk in druge nastavitve), zato
jih pri obisku spletišča ali brskanju po straneh ni treba vedno znova vpisovati.

Kako uporabljamo piškotke


Piškotki nam pomagajo:
– da spletno mesto deluje, kot je pričakovano,
– prihraniti prijavo vsakič ko obiščete spletno mesto,
– shraniti nastavitve ob prijavi in iskanju po spletnem mestu,
– izboljšati hitrost/varnost spletnega mesta,
– pri povezovanju spletnega mesta z družbenimi omrežji,
– pri personalizaciji spletnega mesta (da lahko pridete hitro do želenega),
– pri kontinuiranem izboljševanju tega spletnega mesta,
– pri optimiziranju tržnih vsebin (da vam lahko ponudimo tiso, kar si želite),

Piškotkov ne uporabljamo za:
– Beleženje osebnih podatkov (brez vašega dovoljenja)
– Beleženje kočljivih podatkov (brez vašega dovoljenja)
– Prenos podatkov tretjim osebam

Več o vseh piškotkih, ki so aktivni na tem spletnem mestu, si lahko preberete spodaj.

Dovoljenje za uporabo piškotkov

Če so vaše nastavitve v brskalniku s katerim obiskujete to spletno mesto takšne, da sprejemajo
piškotke, pomeni, da se z njihovo uporabo strinjate. V primeru, da ne želite uporabljati piškotkov na
tem spletnem mestu ali jih odstraniti, lahko postopek za to preberete spodaj. Toda odstranitev ali
blokiranje piškotkov lahko rezultira v neoptimalnem delovanju tega spletnega mesta.

Piškotki, ki beležijo statistiko anonimnih uporabnikov

Piškotke uporabljamo za beleženje statistike na našem spletnem mestu, kot je koliko uporabnikov nas je obiskalo, s kakšnimi napravami, katere strani so pregledovali in podobno. S pomočjo teh programov
lahko še izboljšujemo vašo uporabniško izkušnjo.

Uporabljamo:
Google Analytics – Privacy Policy
Google _ga 2 leti
Google _gat Seja
Google _gid Seja

Piškotki za marketinške aktivnosti

Piškotki se v digitalnem marketingu uporabljajo zelo široko. Preko njih ne moremo niti mi, niti naši zunanji partnerji, pridobiti nobenih osebnih informacij.

Čeprav lahko skoraj vse piškotke blokirate, vam tega ne svetujemo, saj oglasi omogočajo brezplačno
uporabo velike večine spletnih mest. Prav tako blokiranje piškotkov ne pomeni, da ne boste več videli
oglasov, ampak, da ti ne bodo več optimizirani vašim željam in zanimanjem, kar zmanjša uporabniško
izkušnjo.

Morda ste na posameznem spletnem mestu že sami opazili precej oglasov. Ti oglasi so plačani s strani
tržnikov, kot je tudi naše podjetje. Piškotki so tehnologija, ki nam ravno to omogoča in z njihovo pomočjo lahko nastavimo t.i. "remarketing piškotek" med vašim obiskom posamezne spletne strani. Ti oglasi so namenjeni vam, velikokrat je moč preko njih kupiti izdelek po posebno znižani ceni. In ne skrbite, proces je popolnoma anonimen. Vedno lahko piškotke blokirate, kakor je opisano spodaj.

Facebook   datr   Targeting/Advertising   2 leti
Facebook   x-src   Targeting/Advertising   seja
Facebook   reg_fb_ref   Targeting/Advertising   seja
Facebook   reg_fb_gate   Targeting/Advertising   seja

Nadzor nad piškotki

Če želite, lahko ohranite nadzor nad piškotki in/ali jih zbrišete, – več o tem v aboutcookies.org. Izbrišete lahko vse piškotke, ki so že na vašem računalniku, tudi večino brskalnikov lahko nastavite
tako, da preprečijo njihovo namestitev. V tem primeru boste morda morali ročno vnesti nekatere
nastavitve vsakič, ko boste obiskali spletišče, nekatere storitve in funkcionalnosti pa mogoče ne bodo
delovale. Piškotke na tem spletišču lahko sprejmete s klikom povezave ob prvem obisku strani: Sprejmem piškotke ali zavrnete brez potrditve.

Splošni pogoji za »on-line« svetovanje oziroma svetovanje na daljavo:

 • pacient je z izbiro on-line svetovanja seznanjen, da ga fizioterapevt fizično ne more klinično testirati, zaradi česar lahko pri svetovanju pride do morebitnih odstopanj pri strokovnih nasvetih;
 • on-line svetovanje bazira izključno na tem kar pacient subjektivno pove o svojem zdravstvenem stanju in pošlje medicinsko dokumentacijo, ki pa je morebiti lahko tudi zastarela in nerelevantna za trenutno zdravstveno stanje, zato lahko pride tudi pri svetovanju do morebitnih odstopanj pri strokovnih nasvetih;
 • pacient se strinja, da za vse fizioterapevtske nasvete glede izvajanja terapevtskih vaj v domačem okolju, fizioterapevt ne prevzema odgovornosti (niti osebno, niti poklicno) v primeru poslabšanja zdravstvenega stanja, saj ni navzoč pri izvedbi, ki lahko odstopa od priporočenega.
 • pacient se strinja, da vso medicinsko dokumentacijo, ki jo fizioterapevtu posreduje na lastno željo, fizioterapevt hrani le v času pogovora za enkraten vpogled v njo, nato se e-pošta nepreklicno izbriše in se je ne hrani.
 • pacient se strinja, da so vsi nasveti izključno dobronamerni in jih pacient upošteva na lastno odgovornost.

FIZIO MEDIC CENTER & Fizio-manual

 • Mežanova ulica 2 A, 2250 PTUJ
 • 031713263 (Jožica), 069993526 (Denis)
 • fth.cajnko@gmail.com

Delovni čas

 • vsak dan po dogovoru